Patient

Patientförsäkringen hos SRF kan ge ersättning enligt Patientskadelagen till patient eller brukare som drabbats av en personskada i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner som är försäkrade hos oss.

Exempel på skadehändelser;

  • Felbehandling
  • Diagnosskada
  • Olycksfall i samband med behandling
  • Felaktig ordination av läkemedel.

Observera att en patientskada som är orsakad när regionen eller landstinget har utfört vården ska anmälas till Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag på www.lof.se

 

Skadeanmälan, pdf

Skadeanmälan patientskada

Omprövning och Rådgivning

SRF vill ge dig personlig service och en god personlig kontakt. Råkar du ut för skada vill vi att du ska få en snabb behandling av skadan och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkoren.

Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du får ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka fallet.

 

Om du ändå inte är nöjd är vår skadereglering har du möjlighet att begära omprövning i högre instans inom SRF.

SRF:s Överprövningsnämnd
Du kan begära omprövning hos SRF:s omprövningsnämnd. Du kontaktar i första hand din handläggare eller så kan du maila din begäran till: skador@srfab.net

Du kan även skicka brev till:

SRF, Överprövningsnämnden
Box 16250
10324 Stockholm

Prövningen är kostnadsfri.

Patientskadenämnden
Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen.

Patientskadenämnden
Box 24127
104 51 Stockholm

Allmän domstol
Även om du fått ärendet prövat i någon av ovanstående nämnder, kan du vända dig till domstol. Kostnader i samband med domstolsprövning kan du få hjälp med antingen genom

• Allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter inkomstprövning.
• Den egna rättsskyddsförsäkringen

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen och konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter) samt till vissa näringsidkare.

Adress:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Tel 0200-22 58 00 vardagar mellan kl 09:00 - 12:00
www.konsumenternas.se

Sidan publicerades: 2024-06-13
Sidan uppdaterades: 2024-06-24
Skriv ut