FAQ

Skador

Olycksfallsskada

Olycksfallsförsäkringen gäller för skolelever, barn, ungdomar samt grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall.

En olycksfallsskada är en kroppsskada till följd av olycksfall (något som är utifrån kommande, plötsligt och oförutsett), t.ex. fall från en klätterställning på skolgården eller en skada under idrottslektionen.

Exempel på kostnader som kan ersättas till följd av olycksfall är sjukvård, tandskador, resor i samband med vård, rehabilitering, vanprydande ärr, invaliditet och skador på kläder och andra personliga tillhörigheter. Vissa kostnader ersätts endast om de godkänts i förväg av oss.

Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska ni kontakta oss SRF för bekräftelse och godkännande. Sänd intyget i samband med att ni gör skadeanmälan via skadeanmälan online, e-post eller per post. Vi kommer att ordna med beställningar av beviljade taxiresor.

Kostnader eller skador till följd av sjukdom omfattas inte av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller heller inte för anställda inom kommunal verksamhet som skadas under arbetstid.

Kontakta din personalavdelning för mer information om anmälan av arbetsskador eller kontakta AFA Försäkring AB för mer informtion.

Vid skolresor utomlands godkända av rektor, finns en reseförsäkring/tjänstereseförsäkring i ERV.

Kontakta ERV för mer information.

Om du vill läsa mer om våra försäkringar hittar du våra villkor här

I första hand kontaktar du oss genom att skicka mail till skador@srfab.net och anger varför du inte är nöjd med beslutet. För att vi ska kunna kontakta dig i ärendet är det viktigt att du uppger skadenummer och dina kontaktuppgifter.

Om uppgifterna du lämnat verkar vara felaktiga kontaktar vi dig för kontroll. Notera att lämnande av oriktiga uppgifter och försök till bedrägeri kan leda till utredning och polisanmälan.

Man kan anmäla äldre skador under vissa förutsättningar. Det finns en så kallad preskriptionstid att ta hänsyn till. Det innebär att man måste anmäla en skada inom en viss tid annars är det för sent och försäkringen gäller inte. För skador som inträffat innan 1/1 2015 gäller att man måste ha anmält skadan inom 3 år från det att man fick veta att skadan uppkom, det vill säga redan vid olyckstillfället eller en kortare tid efteråt. Att man inte hade kännedom om försäkringen påverkar inte tiden från när preskriptionstiden börjar löpa. För skador inträffade efter 1/1 2015 har man 10 år på sig att anmäla en skada. Skadan ska alltid anmälas så snart man fått kännedom om den.

Patientskada

Patientförsäkringen gäller för patient/brukare som drabbas av vårdskada i samband med vård utförd av kommunal vårdgivare eller privat vårdgivare som upphandlats av kommunen.

Patientskadelagen § 6 definierar vilka skadeorsaker som kan ge rätt till patientskadeersättning. Det krävs att personskadan är orsakad av:

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Vill du ta del av hela lagtexten finns den här (länk till Patientskadelag https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/patientskadelagen)

Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, d v s man kan bl a få ersättning för kostnader, sveda och värk, lyte och men, ärr.

Om uppgifterna du lämnat verkar vara felaktiga kontaktar vi dig för kontroll. Notera att lämnande av oriktiga uppgifter och försök till bedrägeri kan leda till utredning och polisanmälan.

Vill du tipsa oss?

Har du information om försäkringsbedrägeri mot SRF och dess kunder. Här kan du lämna tips;

Länk