Om SRF

Bolaget

Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) ska med försäkringslösningar och kompetens inom skadehantering och skadeförebyggande arbete bidra till att minska skaderisker och skadekostnader för kommuner i Stockholmsregionen.

SRF ägs av 25 kommuner i Stockholms län och delägarnas andelstal står i relation till kommunernas storlek mätt i antal invånare.

I egenskap av försäkringsaktiebolag står SRF under Finansinspektionens tillsyn.

Styrelse

SRFs styrelse består av förtroendevalda och tjänstemän från ägarkommunerna samt två oberoende sakkunniga. Styrelsens nio ledamöter föreslås av en valberedning och väljs av bolagsstämman.

Solvens och finansiell ställning

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag offentliggöra uppgifter om företagets solvens och finansiella ställning och nedan finns de s.k. SFCR-rapporterna för SRF:

Arkiv

Årsredovisningar

Här hittar finns de två senaste årsredovisningarna och i arkivet finns tidigare års årsredovisningar

Arkiv

Hantering av klagomål

  •  

Klagomålsansvarig för Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF)är vår vd.

Klagomål som avser begäran om överprövning i skador

För att SRF ska kunna hantera din begäran om överprövning i skador måste din begäran framföras skriftligt via post eller e-post. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

Begäran skickas via post till:

SRFAB, att: Skadechef
Box 16250
103 24 Stockholm

eller via e-post: skador@srfab.net

Är du inte är nöjd med vår skadereglering och vill ha mer information kring överprövningsmöjligheter inom SRF och rådgivning och omprövningsmöjligheter utanför SRF? Läs mer här:


Kundklagomål som inte avser skadeärenden

För att Stockholmsregionens Försäkring AB ska kunna hantera klagomål från våra kunder kunder måste klagomålet framföras skriftligt via post eller e-post. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

Klagomålet skickas via post till:

SRFAB, att: VD
Box 16250
103 24 Stockholm

eller via e-post: klagomal@srfab.net

Du som klagande ska få ett skriftligt svar inom 14 dagar från det att ett klagomål har kommit in till bolaget.

 

Hantering av personuppgifter

Allmänt

Stockholmsregionens Försäkring AB värnar om att skydda den personliga integriteten. Här beskriver vi hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) styr hur personuppgifter får användas och registreras. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), organisationsnummer 516406-0641.

Insamling av personuppgifter

De uppgifter som samlas in är de som Stockholmsregionens Försäkring AB efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning i SRF, skadeanmälan, medicinska handlingar för hantering i skadeärenden, ekonomisk information för hantering i skadeärende eller underlag i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling.

Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men dessa kan komma att kompletteras med uppgifter från till exempel Skattemyndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister eller läkare om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende.

Ändamål och behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifterna används för att kunna administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med Stockholmsregionens Försäkring AB och hanteras i bolagets försäkrings- och skadesystem, avtalsregister och i PA-system för anställningar. Personuppgifterna reglerar också de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal. Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form, det vill säga inte på individnivå (avpersonifierat), för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador. För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners, till exempel skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Endast nödvändiga personuppgifter för det aktuella ärendet lämnas till dessa samarbetspartners.

Lagringstid

Stockholmsregionens Försäkring AB sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med vår behandling av dina personuppgifter och för att efterkomma lagkrav, tillsynsmyndigheterss begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller att uppgifter som du frivilligt har lämnat till oss ska raderas. Vi behöver i så fall en skriftlig undertecknad begäran från dig. Din begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer och kontaktuppgifter så att vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv har lämnat till oss.

Rättigheten att radera personuppgifter gäller inte personuppgifter som måste bevaras utifrån ett lagkrav.

Skicka frågor och begäranden till:

Dataskyddsombud
Stockholmsregionens Försäkring AB
Box 16250
103 24 Stockholm

Kontaktuppgifter till Stockholmsregionens Försäkring AB:s dataskyddsombud:

dataskyddsombud@srfab.net

Telnr: 08-412 97 46