Tips och råd:

Skadeförebyggande rekommendationer

Här har vi samlat rekommendationer för att förebygga skador

Väder och vind

Sommarmånaderna kan bjuda på extrema vädersituationer med skyfall, blixtnedslag, starka vindar, höga temperaturer och torra marker. SRF har tillgång till en tjänst med automatgenererade mail från SMHI som varnar när prognoserna innehåller hög risk för extremväder i vår region. Vi rekommenderar alla kommuner och bolag att använda motsvarande varningstjänster som del av beredskapsplaneringen och för att snabbt kunna vidta skadeförebyggande åtgärder när vädrets makter hotar att slå till med kraft. Försäkrade kommuner och bolag har möjlighet att använda vår tjänst via SMHI – kontakta oss på info@srfab.net för att få inloggningsuppgifter och mer information.

Minska riskerna för olycksfallsskador

Varje år tvingas tusentals barn söka akut sjukvård på grund av olycksfall. Uppmana gärna föräldrar att lägga undan mobilen och ha god uppsikt över lekande och badande barn. Tipsa också om de simskolor som finns tillgängliga i kommunen. Att hoppa studsmatta är både kul och nyttig träning. För att minska skaderiskerna bör studsmattor ha heltäckande säkerhetsnät och mjuka kantskydd. På studsmattan ska tydliga regler gälla som att inte fler än två barn får hoppa samtidigt.

Förskolor, skolor och andra kommunala byggnader

Inför sommarledigheterna när byggnader står tomma eller inte används lika mycket som vanligt, är det viktigt att se över säkerhetsrutinerna och hålla god ordning och reda: ü Säkerställ funktionen på brand- och inbrottslarm samt gå igenom larminstruktioner och uppdatera kontaktlistor ü Stäng av huvudvattenkranar till byggnader och/eller till utrustning (diskmaskiner, tvättmaskiner, vattenautomater etc.) som inte kommer användas under längre perioder ü Dra ut sladden till elektriska apparater som kaffebryggare, spisar datorer, bildskärmar och batteriladdare m.m. – förutom att minska risken för brand så skyddas även den elektriska utrustningen vid blixtnedslag ü Stäng och lås/regla fönster och dörrar ü ’Tillfället gör tjuven’ så plocka undan och lås in stöldbegärliga saker som datorer, surfplattor, musikinstrument, kameror m.m. samt minska insynen genom att dra för gardiner och dra ner persienner ü Håll rent runt alla byggnader och sträva efter att hålla fria avstånd från byggnader, lastkajer och skärmtak: o Sopkärl och papperskorgar – minst 4 m o Öppen container med brännbart material – minst 6 m o Annan förvaring av brännbart material utomhus – minst 9 m ü Stäng alla innerdörrar för att förhindra brand- och rökspridning vid en eventuell brand ü Se till att dagvattenbrunnar är rengjorda och fria så att vatten kan rinna undan vid kraftiga regn och skyfall ü Skadegörelse och inbrott sker oftast på platser där risk för upptäckt är liten så håll byggnader och lokaler väl upplysta även när ingen är på plats ü Rondera regelbundet alla byggnader för att snabbt upptäcka säkerhetsbrister, skadegörelse och inbrott

Tik Tok skador

  • Se till att rektorer och all skolpersonal är väl medvetna om de olika utmaningarna som cirkulerar på TikTok och uppmana alla att vara extra uppmärksamma – diskutera dessa TikTok-utmaningar i lärarteamen.
  • Öva på utrymnings- och larmrutinerna och se över alternativa återsamlingsplatser i närliggande lokaler. Barn och lärare börjar snabbtatt frysa om återsamlingen sker utomhus när det är kallt väder.
  • Se över skolans brandskydd och kontrollera att brandsläckningsutrustning finns på plats och att den fungerar som den ska.
  • Se till att det finns så lite brännbart material på skoltoaletterna som möjligt.
  • Se över skolmiljön regelbundet och kontrollera särskilt att vattenkranar inte står öppna vid skoldagens slut.
  • Prata med eleverna och informera vårdnadshavarna om riskerna och konsekvenserna med TikTok-utmaningar.

Grillning och eldning

Grillning hör sommaren till men innebär samtidigt risk för bränder i byggnader, skog och mark. Kommunicera tydligt till invånarna när det råder eldnings- och grillningsförbud och agera kraftfullt när personer bryter mot dessa. Bostads- och fastighetsbolag uppmanas att påminna sina hyresgäster om gällande förbud mot grillning på balkonger och uteplatser i nära anslutning till byggnader.

Motverka stöld och inbrott

Anlagda bränder är ett samhällsgissel och tyvärr relativt vanligt förekommande, särskilt i skolmiljö. Genom att stänga alla dörrar vid skol-/arbetsdagens slut minskas risken för brandspridning avsevärt. Vi har sett flera exempel när brinnande föremål kastats in i skolbyggnader och där stängda dörrar effektivt bidragit till att begränsa brandskadorna till ett klassrum istället för att spridas till andra delar av skolbyggnaden. Ha därför som vana att alltid stänga alla dörrar utanför verksamhetstiden.

Att stänga av ventilationssystemen nätter och helger är ytterligare ett bra sätt att begränsa brand- och rökskador samtidigt som elförbrukningen minskas. Avstängningen bör vara tidsstyrd och också automatisk i händelse av rökutveckling

 

Avfallshantering

  • Pappersavfall och annat brännbart avfall bör förvaras i en låst container. Avfallscontainrar av sluten typ bör placeras minst 4 meter från byggnader och för containrar av öppen typ bör avståndet ökas till minst 5 meter. Undvik att placera containrar vid fönster eller under överskjutande tak. Se till att papperskorgar töms regelbundet samt att fasader och lastbryggor (till exempel vid skolkök) hålls rena och fria från lastpallar och annat brännbart material.

Stöldmärkning

För en låg kostnad går det att DNA-märka föremål som någon kan tänkas vilja stjäla, vilket har visat sig ha avskräckande effekt samtidigt som chanserna att få tillbaka det som stulits ökar. DNA-märkning är i princip omöjlig att avlägsna helt då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-kod.

DNA-märkningen är enkel att göra – den penslas på ett antal ställen på föremålet som ska märkas. För bästa effekt görs märkningen på räfflade, ojämna, undanskymda och svåråtkomliga ytor. Mer information om DNA-märkning finns på Stöldskyddsföreningens hemsida www.stoldskyddsforeningen.se