Vaxholm - Inloppet

Om SRF

 • Bolaget

  Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) ska med försäkringslösningar och kompetens inom skadehantering och skadeförebyggande arbete bidra till att minska skaderisker och skadekostnader för kommuner i Stockholmsregionen.

  SRF ägs av 25 kommuner i Stockholms län och delägarnas andelstal står i relation till kommunernas storlek mätt i antal invånare.

  I egenskap av försäkringsaktiebolag står SRF under Finansinspektionens tillsyn.

 • Styrelse

  SRFs styrelse består av förtroendevalda och tjänstepersoner från ägarkommunerna samt två oberoende sakkunniga. Styrelsens nio ledamöter föreslås av en valberedning och väljs av bolagsstämman.

 • Bolagsstämma

  Ordinarie bolagsstämma hölls i Stockholm den 12 maj 2023.

 • Solvens och finansiell ställning

  Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag offentliggöra uppgifter om företagets solvens och finansiella ställning och nedan finns de s.k. SFCR-rapporterna för SRF:

  SFCR 2023 Pdf, 696 kB.SFCR 2022 Pdf, 540 kB.SFCR 2021 Pdf, 523 kB. SFCR 2020 Pdf, 535 kB. SFCR 2019 Pdf, 662 kB.  SFCR 2018  Pdf, 759 kB.  SFCR 2017 Pdf, 807 kB. SFCR 2016 Pdf, 1022 kB.

 • Hantering av personuppgifter

  Allmänt
  SRF värnar om att skydda den personliga integriteten och vi beskriver här hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

  Dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), organisationsnummer 516406-0641.

  Insamling av personuppgifter
  De uppgifter som samlas in är de som SRF efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning i SRF, skadeanmälan, medicinska handlingar för hantering i skadeärenden, ekonomisk information för hantering i skadeärende eller underlag i upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling. Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men kan komma att kompletteras med uppgifter från t.ex. skattemyndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister, läkare om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende.

  Ändamål och behandling av insamlade personuppgifter
  Personuppgifterna används för att kunna dels administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med SRF och hanteras i bolagets försäkrings- och skadesystem, avtalsregister och i PA-system (gäller anställning) samt dels reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal. Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form, dvs inte på individnivå (avpersonifierat), för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador. För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t.ex. skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet.

  Lagringstid
  SRF sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

  Dina rättigheter
  Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Vi behöver en skriftlig undertecknad begäran från dig. Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv lämnat till oss).

  Frågor och begäranden skickar du till:
  Dataskyddsombud
  Stockholmsregionens Försäkring AB
  Box 16250
  103 24 Stockholm

  Kontaktuppgift till SRF:s dataskyddsombud:
  dataskyddsombud@srfab.net
  Telnr: 08-412 97 46 

 • Hantering av klagomål

  Klagomålsansvarig för SRF är VD.

  Anmäla klagomål till SRF som avser begäran om överprövning i skador

  För att SRF ska kunna hantera begäran om överprövning i skador måste begäran framföras skriftligt via post eller e-post. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

  Begäran skickas via post till:

  SRFAB, att: Skadechef
  Box 16250
  103 24 Stockholm

  eller via e-post: skador@srfab.net

  Om du inte är nöjd med vår skadereglering och vill ha mer information kring överprövningsmöjligheter inom SRF och rådgivning och omprövningsmöjligheter utanför SRF så hittar du det här:

  Olycksfallsskador

  Patientskador


  Anmäla kundklagomål till SRF som inte avser skadeärenden

  För att SRF ska kunna hantera klagomål från SRFs kunder måste klagomålet framföras skriftligt via post eller e-post. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

  Klagomålet skickas via post till:

  SRFAB, att: VD
  Box 16250
  103 24 Stockholm

  eller via e-post: klagomal@srfab.net

  En klagande ska få ett skriftligt svar inom 14 dagar från det att ett klagomål har inkommit till bolaget.

Olyckfallsskada

Hur gammal är den som skadat sig?

Insurance claim, collective accident insurance

What is the age of the injured person?