Lidingö - Hersby Gymnasium och Hersbyhallen

Försäkringar


  • Olycksfallsförsäkring

   Olycksfallsförsäkringen gäller för skolelever, förskolebarn, ungdomar och andra grupper som är inskriven i verksamhet eller erhåller omsorg i kommunens regi. Detta gäller även där kommunen lämnar bidrag till verksamheten exempelvis till friskolor.

   OBS! Försäkringen gäller ej för sjukdom

   Vid anmälan av skada görs en bedömning av om försäkringen gäller för det inträffade olycksfallet.

   Mer information om olycksfallsförsäkringen finner du i följande dokument nedan.


   Skador inträffade till och med 2018-12-31:

   Produktblad skador inträffade till och med 2018-12-31 Pdf, 260 kB.
   Villkor 2018 Pdf, 592 kB.

   Skador inträffade från 2019-01-01 till 2020-12-31:
   Produktblad skador inträffade från 2019-01-01 till 2020-12-31 Pdf, 253 kB.
   Villkor 2019 Pdf, 390 kB.

   Skador inträffade från och med 2021-01-01:

   Produktblad skador inträffade från 2021-01-01 Pdf, 254 kB.

   Villkor 2021 Pdf, 469 kB.

   Skador inträffade från och med 2022-01-01:

   Produktblad skador inträffade från 2022-01-01 Pdf, 234 kB.

   Villkor 2022 Pdf, 470 kB.

   Skador inträffade från och med 2023-01-01:

   Produktblad skador inträffade från 2023-01-01 Pdf, 375 kB.

   Villkor 2023 Pdf, 542 kB.

   Skador inträffade från och med 2024-01-01:

   Produktblad skador inträffade från 2024-01-01 Pdf, 81 kB.

   Villkor 2024 Pdf, 554 kB.

   För att anmäla en olycksfallsskada, klicka här

  • Patientskadeförsäkring

   Försäkringen betalar ersättning enligt Patientskadelagen till patient/brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi (i kommuner försäkrade hos SRF).

   Exempel på skadehändelser som omfattas är felbehandling, diagnosskada, behandlingsskada, läkemedelsskada. För mer information, ta del av hela Patientskadelagen.

   Notera att skador orsakade av vård som bedrivs av regioner ska anmälas till Löf regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag, för mer information läs här

   SRF är medlem i Patientförsäkringsföreningen.

   Mer information om patientförsäkringen finner du i följande dokument nedan:

   Produktblad Patientförsäkring   Pdf, 192 kB.


   För att anmäla en patientskada, klicka här

  • Ansvarsförsäkring

   Försäkringen kan ersätta kommunernas skadeståndskostnader vid en inträffad person- eller sakskada.

   SRF:s försäkring omfattar kommuners och kommunala bolags verksamhetsansvar för bland andra anställda, vårdtagare, skolelever och praktikanter.

   Skadeståndsanspråk ska alltid riktas direkt mot den aktuella kommunen och SRF hjälper sedan kommunerna att utreda eventuell ersättningsskyldighet.

   Vill du veta mer om ansvarsförsäkringen, ta kontakt med oss:

   E-post: info@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Om ni som kund hos SRF vill anmäla en skada, kontakta oss:

   E-post: skador@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

  • Egendomsförsäkring

   Försäkringen ersätter bland annat brand-, inbrott- och vattenskador på fastigheter och annan egendom. Försäkringen kan även ersätta merkostnader till följd av sådan skada.

   Vill du veta mer om egendomsförsäkringen, ta kontakt med oss:

   E-post: info@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Om ni som kund hos SRF vill anmäla en skada, klicka här

  • Fordonsförsäkring

   SRF erbjuder försäkring för motorfordon dock endast för kommuner och kommunägda bolag.

   Om du behöver beställa Grönt kort kontaktar du oss via info@srfab.net
   Vi behöver då få uppgift om fordonets regnr samt utrese- samt hemkomstdatum. Information vad som gäller när man kör bil utomlands finns på Trafikförsäkringsföreningens hemsida här

   Vill du veta mer om fordonsförsäkring, kontakta oss:

   E-post: info@srfab.net
   Tel: 08-412 9740 helgfria vardagar kl 9-16


   Vill du anmäla en fordonskada?

   För SRF:s försäkrade kommuner och bolag, klicka här

   För fordon som krockat med fordon som är försäkrad hos SRF, klicka här

   Om du kör ett fordon som inte försäkrad hos SRF men har krockat med ett fordon som är försäkrad hos SRF ska du först kontakta ditt eget försäkringsbolag.  • Tjänstereseförsäkring

   SRF tillhandahåller ingen tjänstereseförsäkring.

   Kommunen tecknar själv avtal för anställda som reser i tjänsten samt för elever, praktikanter tex med Europeiska Reseförsäkringar/ERV.

   Kontakta kommunens HR avdelning för mer information.


  • Konstförsäkring

   Försäkringen omfattar konstföremål som ägs av kommunen, eller inlånad/inhyrd konst som kommunen i skriftligt avtal har påtagit sig ett försäkringsansvar för. Försäkringen gäller inom Sverige och omfattar även försäkrad egendom som är under transport till och från utställningar samt under pågående lastning och lossning i samband med sådan transport.

   Med konstföremål förstås tavlor, byster, skulpturer m fl föremål som framställts huvudsakligen för utsmycknings­ändamål och vars värde betingas av det konstnärliga utförandet.

   Vill du veta mer om konstförsäkringen, kontakta oss:

   E-post: info@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

   Om ni som kund hos SRF vill anmäla en skada, klicka här


  • Tips och råd

   Skadeförebyggande rekommendationer

   Här har vi samlat skadeförebyggande rekommendationer för de kalla vintermånaderna:

   TikTok-skador

   • Säkerställ att rektorer och all skolpersonal är väl medvetna om utmaningarna som cirkulerar på TikTok och uppmana alla att vara extra uppmärksamma – diskutera i lärarteamen
   • Repetera utrymnings- och larmrutinerna och se över alternativa återsamlingsplatser i närliggande lokaler. Tunnklädda barn och lärare blir snabbt nedkylda om återsamling sker utomhus i kall väderlek
   • Se över skolans brandskydd och kontrollera att brandsläckningsutrustning finns på plats och att den är i funktionsdugligt skick
   • Minimera mängden brännbart material på skoltoaletterna
   • Rondera skolmiljön regelbundet och kontrollera särskilt att vattenkranar inte står öppna vid skoldagens slut
   • Samtala med eleverna och informera vårdnadshavarna om riskerna och konskevenserna

   Frysrisk och vattenskador

   Under årets kalla månader ökar risken för vattenskador orsakade av sönderfrusna rörledningssystem och sönderfrusen utrustning. Om möjligt, stäng av vattenförsörjning som inte kommer att användas på ett tag. Glöm inte bort att stänga av spolslangar och tvätt-/diskmaskiner och se även till att varmhålla alla lokaler där det finns trycksatta vattenledningar och vattenfylld utrustning. Töm vattenledningar och vattenfylld utrustning om lokalen inte kan hållas uppvärmd till en temperatur över +5° C. Demontera även slangar och anslutningar till vattenutkastare för att minimera risken för frysskador.

   Is & snö

   Snö och is bjuder på möjlighet till härliga turer på skidor och skridskor men innebär samtidigt ökad risk för halkskador och trafikolyckor. Var därför noga med halkbekämpning av gångvägar, trappor, cykelbanor och andra platser där kommunen ansvarar för vinterväghållningen. Gå igenom beredskapen för snöröjning av väg- och cykelbanor och också för skottning av tak om det kommer stora snömängder.

   Vinterstormar

   Håll ytor runt byggnader rena från lösa föremål som vid kraftig vind annars kan flyga omkring och orsaka skador på människor och egendom. Surra och säkra föremål som ej kan flyttas inomhus eller till annan säker plats. Inventera också träd som är extra utsatta för hård vind.

   Motverka stöld och inbrott

   ’Tillfället gör tjuven’ så se därför till att i möjligaste mån ha bra insynsskydd och lås alltid in stöldbegärliga saker såsom datorer, kameror, musikinstrument, bildskärmar m.m. när dessa inte används. Kontrollera att låsrutinerna följs och att larmsystemen fungerar och är tillkopplade när lokalerna står tomma.
   Inbrott och skadegörelse sker oftast på platser där risk för upptäckt är liten så håll byggnader, lokaler, parkeringar och gårdsplaner väl upplysta även när ingen är på plats.

   Fordon

   Kontrollera att alla fordon har rätt typ av däck och att däcken har tillräckligt mönsterdjup.

   • Vinterrusta fordonen med isskrapa, borste, varselvästar, ficklampa och filtar m.m.
   • Säkerställ att samtliga förare vet hur fordon framförs säkert under vintertid och vid halt väglag. Förarna måste ha god kännedom om bilens funktioner och hur reglagen fungerar för vindrutetorkare/spolarvätska, värme och ventilation etc.
   • Påminn förarna att ta bort all snö och skrapa rutorna ordentligt innan avfärd.
   • Uppställning av fordon bör endast ske på uppmärkta platser och undvik att fordon står uppställda nära byggnader.
   • Lämna inga saker synliga i fordonen - bilen är inget förråd.
   • Var noga med rutinerna för hantering av bilnycklar så dessa inte kan användas av obehöriga personer.
   • Notera särskilt chefsansvaret att kontrollera att samtliga förare har den behörighet som krävs för att framföra kommunens fordon – brister i detta avseende kan leda till nedsatt eller utebliven försäkringsersättning.

   Avfallshantering

   Pappersavfall och annat brännbart avfall bör förvaras i låst container. Avfallscontainer av sluten typ bör placeras minst 4 m från byggnader och för container av öppen typ bör avståndet ökas till minst 5 m. Undvik att placera containers invid fönster eller under överskjutande tak. Se till att papperskorgar är tömda och att fasader och lastbryggor (t.ex. vid skolkök) hålls rena och fria från lastpallar och annat brännbart material.

   Stöldmärkning

   För en ringa kostnad går det att DNA-märka stöldbegärlig egendom vilket har visat sig ha avskräckande effekt på tjuven samtidigt som chanserna ökar att få tillbaka det som stulits. DNA-märkning är i princip omöjlig att avlägsna helt då minsta partikel av blandningen innehåller en fullständig DNA-kod.

   DNA-märkningen är enkel att göra – den penslas på ett antal ställen på föremålet som ska märkas. För bästa effekt görs märkningen på räfflade, ojämna, undanskymda och svåråtkomliga ytor. Mer information om DNA-märkning finns på Stöldskyddsföreningens hemsida: www.stoldskyddsforeningen.se 

Olyckfallsskada

Hur gammal är den som skadat sig?

Insurance claim, collective accident insurance

What is the age of the injured person?