Lidingö - Hersby Gymnasium och Hersbyhallen

Försäkringar


  • Olycksfallsförsäkring

   Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

   Vid anmälan av skada görs en prövning om du eller den skadade kan få ersättning och hur stor ersättningen blir.

   Mer information om olycksfallsförsäkringen finner du i följande dokument nedan.


   Skador inträffade till och med 2018-12-31:

   Produktblad skador inträffade till och med 2018
   Villkor 2018

   Skador inträffade från och med 2019-01-01:
   Produktblad skador inträffade från och med 2019
   Villkor 2019

   För att anmäla en olycksfallsskada, klicka här

  • Patientskadeförsäkring

   Försäkringen betalar ersättning enligt Patientskadelagen till patient/brukare som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner eller en privat vårdgivare som utför vård i kommunal regi (i kommuner försäkrade hos SRF).

   Exempel på skadehändelser som omfattas är felbehandling, diagnosskada, behandlingsskada, läkemedelsskada.

   Notera att skador orsakade av vård som bedrivs av landsting ska anmälas till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF), för mer information läs här

   SRF är medlem i Patientförsäkringsföreningen.

   Mer information om patientförsäkringen finner du i följande dokument nedan:

   Produktblad Patientförsäkring  

   Villkor Patientförsäkring


   För att anmäla en patientskada, klicka här

  • Ansvarsförsäkring

   Försäkringen kan ersätta kommunernas skadeståndskostnader vid en inträffad person- eller sakskada.

   SRF:s försäkring omfattar kommuners och kommunala bolags verksamhetsansvar för bland andra anställda, vårdtagare, skolelever och praktikanter.

   Skadeståndsanspråk ska alltid riktas direkt mot den aktuella kommunen och SRF hjälper sedan kommunerna att utreda eventuell ersättningsskyldighet.

   Vill du veta mer om ansvarsförsäkringen, läs mer i våra villkor genom att klicka här

   Om ni som kund hos SRF vill anmäla en skada, kontakta oss:

   E-post: skador@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40

  • Egendomsförsäkring

   Försäkringen ersätter bland annat brand-, inbrott- och vattenskador på fastigheter och annan egendom. Försäkringen kan även ersätta merkostnader till följd av sådan skada.

   Vill du veta mer om egendomsförsäkringen, läs mer i våra villkor genom att klicka här

    

   Om ni som kund hos SRF vill anmäla en skada, klicka här

  • Fordonsförsäkring

   SRF tillhandahåller trafik- och fordonsförsäkringar som gäller i Sverige samt i de länder som är anslutna till det s k gröna kort-området.

   Information om vad som gäller det s k Gröna kort-området finns på Trafikförsäkringsföreningens hemsida här

   Om du behöver beställa Grönt kort för någon av kommunens personbilar kontaktar du oss via info@srfab.net

   Vi behöver då få uppgift om fordonets regnr samt utrese- samt hemkomstdatum. Information vad som gäller när man kör bil utomlands finns på Trafikförsäkringsföreningens hemsida här

   Vill du veta mer om fordonsförsäkring, läs mer i våra villkor genom att klicka här

    

   Vill du anmäla en fordonskada?

   För SRF:s försäkrade kommuner, klicka här

   Om du kör ett fordon som inte försäkrad hos SRF men har krockat med ett fordon som är försäkrad hos SRF och vill anmäla en skada, klicka här

    


  • Tjänstereseförsäkring

   Samtliga anställda som reser i tjänsten omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring som är tecknad i Europeiska Reseförsäkringar/ERV.

   Även elever och praktikanter som tillhör kommunens grund- och gymnasieskolor (även friskolor) omfattas av försäkringen under studieresor och praktik som godkänts av skola/rektor.

   Försäkringen gäller även för officiella utländska besökare till kommunala enheter.

   För att anmäla en tjänstereseskada, klicka här


   Resor till risk- och krigsområden

   Försäkringen gäller inte för resor till risk- och krigsområden i enlighet med Utrikesdepartimentets lista som finns på deras hemsida.

   Bra att ha med sig på resan

   ERVs tjänsteresekort – Travel Insurance Card

   ERVs tjänstereseinformation – Goda råd på tjänsteresan


   Vill du veta mer om tjänstereseförsäkringen, läs mer i våra villkor genom att klicka här

    


  • Skadedjurssanering

   SRF försäkrade kommuner har avtal om skadedjurssanering inklusive försäkring vid sent upptäckt dödsfall, husbock- och hästmyreangrepp och tilläggstjänster hos Nomor AB.

   Avtalstiden är 2017-01-01 till 2018-12-31 med eventuell förlängning om 1 + 1 år.

   För att anmäla en skada eller vid frågor, klicka här

  • Konstförsäkring

   Försäkringen omfattar konstföremål som ägs av kommunen, eller inlånad/inhyrd konst som kommunen i avtal har påtagit sig ett försäkringsansvar för. Försäkringen gäller inom Norden och omfattar även försäkrad egendom som är under transport till och från utställningar samt under pågående lastning och lossning i samband med sådan transport.

   Med konstföremål menas objekt som har ett historiskt, kulturellt eller konstnärligt värde, exempelvis målningar, teckningar, fotografier, skulpturer och statyer (inklusive objekt förvarade utomhus), möbler, antikviteter, porslin, konstglas, och objekt av ädelmetall.

   Vill du veta mer om konstförsäkringen, läs mer i våra villkor genom att klicka här

    

   Om ni som kund hos SRF vill anmäla en skada, kontakta oss:

   E-post: skador@srfab.net
   Tel: 08-412 97 40

Olyckfallsskada

För att anmäla skada klicka på rätt knapp.

Insurance claim, collective accident insurance

Click on the right button to report a claim