Olycksfall

Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring gäller för skolelever, barn och ungdomar som är inskrivna i kommunal skola som skadas på grund av ett olycksfall. Försäkringen gäller även för andra personer som är inskrivna i kommunal vård eller omsorg.

En olycksfallsskada uppstår när någon får en kroppsskada. För att något ska räknas som en olycksfallsskada hos en försäkrad person måste olycksfallsskadan hända

  • plötsligt
  • ofrivilligt (alltså inte med avsikt)
  • på grund av en yttre händelse
  • till följd av något slags våld mot kroppen
  • utan att det går att förutse.

Den som drabbas av en olycksfallsskada ska söka vård i samband med olycksfallet, för att personskadan och behandlingen ska kunna dokumenteras av behörig vårdpersonal.

För information om vilka kommuner och vilka personer som omfattas av SRF:s kollektiva olycksfallsförsäkring, läs vidare här

För mer information om olycksfallsförsäkringen, läs mer här

 Skadeanmälan PDF:

Skadeanmälan, pdf

Skadeanmälan olycksfall
2019 ENG Skadeanmälan - Olycksfall Kommun.pdf
 

Är du anställd i kommun och har skadats

Den kollektiva olycksfallsförsäkringen gäller inte för dig som arbetar inom kommunen.

Om du som arbetar inom kommunen får en personskada under arbetstid, ska skadan anmälas till AFA Försäkring.

 

Vid tekniska problem

Om det uppstår tekniska problem när du använder vår skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post: skador@srfab.net eller via 08-412 97 40 (helgfria vardagar) välj menyval 1. Det går inte att återuppta en påbörjad skadeanmälan online om det har uppstått tekniska problem utan då måste du starta om anmälan från början eller istället använda skadeanmälan i pdf, som du hittar längre ner på denna sida.

Om du har frågor om vår skadeanmälan online (frågor om du tvekar att använda anmälan, om du vill veta mer innan du gör en anmälan m.m.) eller om du vill få ditt ärende prövat manuellt av en skadereglerare efter att du har gjort skadeanmälan online, vänligen kontakta oss via e-post skador@srfab.net eller ring oss på 08-412 97 40 (helgria vardagar) välj menyval 1.

Omprövning och Rådgivning

SRF vill ge dig personlig service och en god personlig kontakt. Råkar du ut för skada vill vi att du ska få en snabb behandling av skadan och att du ska få den ersättning du har rätt till enligt villkoren.

Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du får ärendet omprövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kan ha kommit fram nya omständigheter som kan påverka fallet. Om du ändå inte är nöjd är vår skadereglerare har du möjlighet att begära omprövning i högre instans inom SRF.

SRF:s Överprövningsnämnd
Du kan begära omprövning hos SRF:s omprövningsnämnd. Du kontaktar i första hand din handläggare eller så kan du maila din begäran till: skador@srfab.net

Du kan även skicka brev till
SRF, omprövningsnämnden
Box 16250
10324 StockholmPrövningen är kostnadsfri.

Personförsäkringsnämnden
Avger på begäran av försäkringstagaren i egenskap av konsument, rådgivande yttrande i tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag inom sjuk-, olycksfalls eller livförsäkring.

Personförsäkringsnämnden
Box 24067 (Karlavägen 108)
10450 Stockholm
Tel 08-522 787 20

Allmän domstol
Även om du fått ärendet prövat i någon av ovanstående nämnder, kan du vända dig till domstol.Kostnader i samband med domstolsprövning kan du söka bistånd genom

• Allmän rättshjälp som lämnar bidrag till rättegångskostnader efter
inkomstprövning
• Den egna rättsskyddsförsäkringen

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen och konsumentverket. Byrån har till uppgift att gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter) samt till vissa
näringsidkare.

Adress:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Tel 0200-22 58 00 vardagar mellan 09:00 – 12:00
www.konsumenternas.se

Sidan publicerades: 2024-06-13
Sidan uppdaterades: 2024-06-13
Skriv ut